IKURAN EYINGCWELE INCAZELO YAMA VESI AKHETHIWE NGESI ZULU
Translation of the Meaning of Some Ayaht of the Holy Quran in Zulu

IKURAN EYINGCWELE INCAZELO YAMA VESI AKHETHIWE NGESI ZULU

Translation of the Meaning of Some Ayaht of the Holy Quran in Zulu

About Script